056 60 73 40

Werkingsprincipes Kindercentrum

Opnamebeleid en voorrangscriteria zoals bepaald door Kind en Gezin:

In ons opnamebeleid passen wij de wettelijke voorrangsregels toe voor onze locaties die een subsidie inkomenstarief verwerven voor trap 2.

Nieuwe richtlijnen vanaf 01/04/2024

Aanvragen die gedaan worden bij Kindercentrum vanaf 01/04/2024 (enkel via ons online formulier en via Opvang Vlaanderen) worden behandeld volgens 3 basisregels, bepaald door Kind en Gezin. Deze 3 basisregels bevatten volgende doelgroepen: broertjes en zusjes van kinderen die tegelijkertijd naar dezelfde kinderopvang gaan; pleegkinderen en gezinnen die in totaliteit minsters 4/5en (80%) werken. Deze 3 basisregels hebben onderling geen prioriteiten gekregen, dus hebben wij als organisatie hierin zelf een verdere keuze gemaakt. Daarbij hebben we binnen groep 3 "gezinnen die in totaliteit 4/5en werken" nog een verdere rangorde toegekend in de vorm van een cascade. Het schema hierna verduidelijkt onze redenering.

 1. Broertjes en zusjes van kinderen die tegelijkertijd naar dezelfde kinderopvang gaan

 1. Pleegkinderen 

 1. Gezinnen die in totaliteit minsters 4/5en (80%) werken

  • Eigen personeel 

  • Partners (curando en O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis Waregem) 

  • Alleenstaanden 

  • Werkend die voldoen aan de 80% jobtime/opleiding 

Naast bovenstaande prioriteiten zullen wij per kinderdagverblijf enkele afwijkingen voorzien en dit in het belang van het kind of door een gezondheids- of welzijnssituatie in het gezin. Voor deze afwijkingen dienen wij steeds een advies te verkrijgen van instanties die werken met gezinnen zoals bvb de lokale loketten kinderopvang, preventieve gezinsondersteuning (Kind en Gezin, Huis van het Kind, CKG)., hulpverleningsaanbieders en trajectondersteuners.

Aanvragen tot en met 31/03/2024

Aanvragen die dateren van voor 01/04/2024 vallen nog onder de "oude" voorrangsregels en deze kan je hiervinden.

De datum van aanvraag is voor ons de datum waarop wij een formulier via onze website van jou hebben ontvangen of via Opvang Vlaanderen uw aanvraag bij ons is toegekomen.

Pedagogisch beleid

Bij het Kindercentrum staan de kinderen en ouder(s) centraal. Hieronder worden de belangrijkste werkingsprincipes kort samengevat. Onze aanpak rond beleidsvoerend vermogen en kernprocedures kunnen steeds opgevraagd worden via de teamcoach. 

Pedagogische kwaliteit en welzijn staan in onze dagelijkse werking centraal. We zoeken daarbij dag in dag uit naar de best mogelijke afstemming tussen het kind en diens behoeftes en ontwikkelingsnoden enerzijds, en ons handelen, onze aanpak anderzijds.

De pedagogische kwaliteit volgen we nauw op aan de hand van het zelfevaluatie-instrument MemoQ. Dit bestaat uit de volgende dimensies: welbevinden, betrokkenheid, emotionele ondersteuning, educatieve ondersteuning, omgeving, gezinnen en diversiteit. Het welbevinden en de betrokkenheid van kinderen wordt op regelmatige basis geobserveerd aan de hand van ons kindvolgsysteem waar begeleiders aandachtig gaan kijken hoe het kind zich voelt in de groep. Aan de hand van deze observaties wordt er gekeken of er al dan niet verbeteracties moeten opgesteld worden. De verbeteracties zijn gebaseerd op de 4 andere dimensies. Er wordt gekeken naar waar het kind nood aan heeft en hoe we hier extra op kunnen inzetten. Zo kunnen we het kind laten groeien en kunnen we snel ingrijpen om ook onze pedagogische kwaliteit telkens te verbeteren. Verbeteracties kunnen ook doorgetrokken worden over de verschillende vestigingen. Zo wordt er ruimer gekeken dan binnen één vestiging en kunnen we ons in alle vestigingen verbeteren.

De teamcoach en de kindbegeleiders willen nauw met jou samenwerken, je voldoende informeren en betrekken bij de opvang:

Wat jouw eigen kind betreft

 • vragen wij jou om de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van jouw kind, voor zover deze niet in strijd zijn met onze algemene principes of werkingskader;
 • informeren wij je dagelijks over het dagverloop van jouw kind bij het afhalen en via mail (digitaal dagverslag);
 • houden wij je op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van jouw kind; 
 • kan je steeds met jouw vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van jouw kind bij ons terecht.

Meer in het algemeen

 • zal de teamcoach je altijd persoonlijk op de hoogte brengen van belangrijke wijzigingen in onze werking , eventuele inspecties en inspectieverslagen;
 • zullen we je bij geregelde tijdstippen ook via onze sociale kanalen en website op de hoogte houden van onze nieuwsberichten;
 • toetsen wij via ouderenquêtes af of je tevreden bent over onze dienstverlening en op welke domeinen we eventueel dienen bij te sturen. We hopen dat je de enquêtes steeds bewust invult in het belang van jouw kind;

 

Klachtrecht

Als contracthouder heb je te allen tijde het recht om ons jouw vragen, opmerkingen of klachten te melden. Wij nodigen je uit om je vragen, bedenkingen of klachten zoveel mogelijk rechtstreeks te bespreken met de begeleidsters. In tweede instantie kan je je richten tot de verantwoordelijke of teamcoach (contactgegevens: zie HHR §I.2.).  Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.  

Ben je als contracthouder niet tevreden over het gesprek of de geboden oplossing, dan kunt u uw vraag of opmerking ook schriftelijk bezorgen,

 • hetzij onder gesloten enveloppe (t.a.v. Dhr. Tom Braet, Kindercentrum vzw, Koning Albertstraat 43, 8791 Waregem);
 • hetzij via ons formulier online.

Vragen, opmerkingen of klachten komen in een centraal register terecht, van waaruit verdere opvolging wordt gegarandeerd.

Bij klachten ontvangt de contracthouder:

 • binnen de 5 dagen een ontvangstmelding;
 • binnen de 30 dagen een schriftelijke terugkoppeling;
 • binnen de 60 dagen een schriftelijke terugkoppeling, indien de klacht een bijeenkomst van de Raad van Bestuur vereist. 

Mocht men niet tot een intern vergelijk komen, dan kan de klachtendienst van Kind & Gezin gecontacteerd worden:

Koning Albertstraat 43
8791 Waregem
info@kindercentrum.be
Tel.: 056 60 73 40
BE 0408.226.775