056 60 73 40

We stellen jouw kind en jou/jullie als ouder(s) centraal in onze opvang. Hieronder worden de belangrijkste werkingsprincipes kort samengevat. Onze volledige missie- en visietekst, alsook de concrete uitwerking hiervan is terug te vinden in ons kwaliteitshandboek. Ouders kunnen het volledige kwaliteitshandboek inkijken via de teamcoach van de locatie en na schriftelijke aanvraag. 

Het kind centraal: pedagogisch beleid

Pedagogische kwaliteit en welzijn staan in onze dagelijkse werking centraal. We zoeken daarbij dag in dag uit naar de best mogelijke afstemming tussen het kind en zijn/haar behoeftes en ontwikkelingsnoden enerzijds, en ons handelen, onze aanpak anderzijds.
Meer concreet zal je in dit verband bijvoorbeeld merken dat

 • we bij (het) wenmoment(en) vóór de effectieve start van de opvang jou en jouw kind en zijn of haar gewoontes zo goed mogelijk willen leren kennen, om ons er zo goed mogelijk op te kunnen afstemmen, weliswaar steeds binnen de krijtlijnen van de werkingsprincipes van de organisatie (zie ook §I.5.1.);
 • de kinderen allen samen in één leefgroep verblijven. Dit komt de familiale sfeer ten goede en stimuleert bovendien de sociale ontwikkeling van kinderen; 
 • er naargelang de leefgroep een min of meer vaste dagstructuur gehanteerd wordt
  • om de nodige rust, voorspelbaarheid en emotionele veiligheid te kunnen bieden;
  • steeds in gezond evenwicht met een optimale afstemming op de individuele behoeftes van de individuele kinderen
 • we activiteiten en aanbod organiseren om de ontwikkeling van kinderen op diverse domeinen te stimuleren en ondersteunen (motorisch, sensorisch, emotioneel, sociaal, moreel), waarbij we ervoor zorgen om zo veel mogelijk
  • aan te sluiten bij het individuele niveau en ritme van de kinderen;
  • in te spelen op wat kinderen zelf leuk en boeiend vinden;
  • met de kinderen naar buiten te gaan;
  • de taalontwikkeling te bevorderen, met voldoende aandacht voor de Nederlandse taal, maar ook ruimte voor een eventuele andere thuistaal. 
 • wij jouw kind nauwgezet observeren en opvolgen wat betreft
  • zijn of haar fysieke ontwikkeling & gezondheid, meer bepaald slaap-, eet-, beweegpatronen, … en ziekte;
  • zijn of haar welbevinden en betrokkenheid in de opvang en evolutie op verschillende ontwikkelingsdomeinen.
    

Het gezin centraal: samenwerking met ouders

De verantwoordelijke en de kindbegeleiders willen nauw met jou samenwerken, jou voldoende informeren en betrekken bij de opvang:

 Wat jouw eigen kind betreft:

 • vragen wij u om de verantwoordelijke alle inlichtingen te geven die nodig zijn om de opvang af te stemmen op de individuele noden van het kind, voor zover die niet in strijd zijn met onze algemene principes of werkingskader;
 • informeren wij je dagelijks over het dagverloop van jouw kind;
 • houden wij je op de hoogte van de vorderingen en ontwikkeling van jouw kind; 
 • kan je steeds met je vragen over de gezondheid, de ontwikkeling en de activiteiten van jouw kind bij ons terecht.


 Algemeen:

 • Je kan altijd op de locatie zelf terecht voor meer informatie ( zoals het weekmenu, de activiteiten…). Conform de regelgeving informeren wij je ook langs deze weg omtrent eventuele wijzigingen in vergunningsbeslissingen of aanmaningen vanuit agentschap Opgroeien.
 • Toetsen wij via ouderenquêtes af of je tevreden bent over onze dienstverlening en op welke domeinen we eventueel dienen bij te sturen. We hopen dat je de enquêtes steeds bewust invult in het belang van jouw kind;
 • Organiseren we jaarlijks vormings- en ontmoetingsmomenten met en voor (groot)ouders;
 • Posten we regelmatig foto’s op onze website of de Facebookpagina van de locatie zelf die jou een inkijk geven in de opvang.

Klachtrecht

Als contracthouder heb je te allen tijde het recht om ons jouw vragen, opmerkingen of klachten te melden. Wij nodigen je uit om je vragen, bedenkingen of klachten zoveel mogelijk rechtstreeks te bespreken met de begeleidsters. In tweede instantie kan je je richten tot de verantwoordelijke of teamcoach (contactgegevens: zie HHR §I.2.).  Samen zullen we trachten tot een oplossing te komen.  

Ben je als contracthouder niet tevreden over het gesprek of de geboden oplossing, dan kunt u uw vraag of opmerking ook schriftelijk bezorgen,

 • hetzij onder gesloten enveloppe (t.a.v. Dhr. Tom Braet, Kindercentrum vzw, Koning Albertstraat 43, 8791 Waregem);
 • hetzij via ons formulier online.

Vragen, opmerkingen of klachten komen in een centraal register terecht, van waaruit verdere opvolging wordt gegarandeerd.

 

Bij klachten ontvangt de contracthouder:

 • binnen de 5 dagen een ontvangstmelding;
 • binnen de 30 dagen een schriftelijke terugkoppeling;
 • binnen de 60 dagen een schriftelijke terugkoppeling, indien de klacht een bijeenkomst van de Raad van Bestuur vereist. 

Mocht men niet tot een intern vergelijk komen, dan kan de klachtendienst van Kind & Gezin gecontacteerd worden:

 

Opnamebeleid en voorrangscriteria zoals bepaald door Kind en Gezin:

In ons opnamebeleid passen wij de wettelijke voorrangsregeles toe voor onze locaties die een subsidie inkomenstarief verwerven voor trap 2.

De tabel zoals die actueel wordt toegepast, kan je hiervinden. Deze regelgeving omvat een resultaatsverbintenis voor Kindercentrum waarbij er op jaarbasis minstens 20% van de opgevangen kinderen uit deze voorrangsgroepen moet komen.

Naast deze wettelijke voorrangsregels, kunnen er er locatie afzonderlijk nog bijkomende eigen voorrangsregels bepaald worden.

 

Werkingsprincipes Kindercentrum vzw

Koning Albertstraat 43
8791 Waregem
info@kindercentrum.be
Tel.: 056 60 73 40
BE 0408.226.775