056 60 73 40

PRIVACY VERKLARING

Wij hechten bij KINDERCENTRUM VZW veel belang aan de bescherming van jouw persoonsgegevens en het respect voor jouw privacy. In deze privacyverklaring geven we graag een helder en transparant overzicht van hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Deze privacyverklaring geldt voor de firma KINDERCENTRUM VZW en de bevoegde personen werkende binnen KINDERCENTRUM VZW, met maatschappelijke zetel te Koning Albertstraat 43, 8791 Waregem.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan zeer zorgvuldig om met persoonsgegevens. KINDERCENTRUM VZW houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Waarom verwerken wij jouw persoonsgegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt: 

 • het informeren van sollicitanten bij nieuwe vacatures als reactie op specifieke sollicitaties
 • het informeren van actieve klanten over gelijkaardige producten via direct marketing (gerechtvaardigd belang),
 • het verstrekken van informatie over mogelijke security updates van onze webtoepassingen,
 • het versturen van nieuwsbrieven, mailings en uitnodigingen (toestemming betrokkenen),
 • het uitvoeren van de administratie in verband met onze samenwerking.

Hoe verwerken wij jouw persoonsgegevens?

ALGEMEEN

 • De verwerkte gegevens worden beperkt tot die gegevens die we minimaal nodig hebben voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • We vragen jouw toestemming als wij die nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
 • We hebben de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om de beveiliging van jouw persoonsgegevens te waarborgen.
 • We geven geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • We zijn op de hoogte van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens en hebben hier ook alle respect voor.

WEBSITE

 • Op onze website worden persoonsgegevens verzameld via de verschillende (aanvraag)formulieren. U beslist dus zelf wat u kenbaar maakt aan Kindercentrum vzw.
 • Op onze website gebruiken we cookies. Meer informatie hierover vind je in onze cookie policy.
 • De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen. Het is mogelijk dat websites van andere partijen ook hyperlinks bevatten naar onze website. KINDERCENTRUM VZW is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van die andere partijen en het gebruik van cookies op hun websites.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij?

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, gsm-nummer, e-mail, eventueel CV.

Bewaartermijn van de persoonsgegevens

 • KINDERCENTRUM VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Als algemene regel houden we persoonsgegevens maximaal 5 jaar na het laatste gebruik bij.

Verstrekking van de persoonsgegevens aan derden

De gegevens die je ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • onze administratie, facturatie en projectopvolging,
 • het verzorgen van de internetomgeving (webhosting, e-mailbeheer…),
 • het verzorgen (en verspreiden) van nieuwsbrieven en uitnodigingen,
 • het drukken van huisstijldrukwerk e.d.

Met deze partijen hebben wij de nodige afspraken gemaakt om de veiligheid van jouw persoonsgegevens te waarborgen. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

Beveiliging van de persoonsgegevens

 • Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking waaronder:
  • alle personen die namens KINDERCENTRUM VZW van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan; al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens,
  • we hanteren een gebruikersnaam en wachtwoorden op al onze systemen en maken daarvoor gebruik van een password manager met digitale wachtwoordkluis,
  • we maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • KINDERCENTRUM VZW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of een onrechtmatig gebruik van jouw persoonsgegevens door een derde.

Beveiliging van de eigen login-gegevens voor website, e-mails, nieuwsbriefsystemen …

 • KINDERCENTRUM VZW kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het bewaren van de login-gegevens van jouw website. Als klant ben je als enige verantwoordelijk voor het gebruik van de website van jouw computer, IP-adres en van jouw identificatiegegevens alsook de vertrouwelijkheid ervan.

Jouw rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage en recht op correctie of, in bepaalde gevallen, verwijdering van de persoonsgegevens die wij van jou ontvangen hebben.

Klachten?
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij om meteen contact met ons op te nemen. Je hebt ook steeds het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, e-mail: commission@privacycommission.be

Wijziging privacyverklaring

KINDERCENTRUM VZW kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Het is aangewezen om deze privacyverklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.

Koning Albertstraat 43
8791 Waregem
info@kindercentrum.be
Tel.: 056 60 73 40
BE 0408.226.775