Home

nieuws

 

CORONA, update!

⇒ Communicatie kinderen > 2,5 jaar (buitenschoolse kinderopvang)

Beste ouder(s),

Gelieve aandacht te hebben voor Bijlage indien u vanaf 18 mei beroep wenst te doen op de voor- en/of naschoolse noodopvang via Kindercentrum.

Wij vernemen telkens graag uiterlijk op donderdag voor de komende week wanneer uw kind(eren)  naar de opvang zou(den) komen.

Daarnaast werden in navolging van de adviezen van de Nationale Veiligheidsraad en Kind & Gezin de specifieke veiligheidsmaatregelen voor de opvang verder verfijnd: zie Bijlage.

Met dank voor uw aandacht, Kindercentrum vzw

⇒ Communicatie kinderen < 3 jaar
(groeps- en gezinsopvang)

Betreft: afwezigheid niet betalen t.e.m. 30 juni + wat bij ziekte/besmetting

Beste ouder(s),

Bedankt om blijvend uw opvangnood door te geven uiterlijk op donderdag voor de komende week, en indien mogelijk voor een langere periode.

In navolging van de richtlijnen vanuit Kind & Gezin geven wij graag volgende updates mee bij onze afspraken m.b.t. Coronacrisis:

  • Indien u er voor kiest uw kind(eren) thuis te laten: de periode dat dit kosteloos kan wordt alvast verlengd t.e.m. 30 juni (= er worden tot die datum geen respijtdagen aangerekend bij afwezigheid).
  • Indien uw kind symptomen vertoont of verplicht in thuisisolatie wordt geplaatst n.a.v. besmetting of een hoog risico contact met besmette persoon, wordt dit als overmacht beschouwd.  Dit is eveneens kosteloos en er worden geen respijtdagen aangerekend tot en met 30 juni.
  • We ontvingen verdere richtlijnen rond ziekte en (risico op) besmetting met het Coronavirus, waarvan wij u op de hoogte wensen te stellen:

ꓦ  Uw kind vertoont symptomen die kunnen wijzen op een Coronabesmetting

Kinderen die symptomen vertonen in de opvang moeten onmiddellijk afgehaald worden door de ouders en blijven thuis. Symptomen die kunnen wijzen op corona zijn:
minstens één van de volgende hoofdsymptomen: hoest, kortademigheid, pijn op de borst, acuut reukverlies, verminderd smaakverlies OF minstens twee van de volgende symptomen, zonder andere duidelijke oorzaak: koorts, spierpijn, vermoeidheid, loopneus/verstopte neus, niezen, keelpijn, hoofdpijn, vermagering, waterige diarree, acute verwardheid en plotse val. Het kind blijft minstens 7 dagen thuis. De (huis)arts beslist over het verdere verloop en de terugkeerdatum.

ꓦ  Er is een Coronabesmetting vastgesteld in de opvang (bij kind of medewerker)

Er start een contactonderzoek in de opvang.  Dat gaat na met wie een besmet persoon allemaal contact heeft gehad in de kinderopvang.  Afhankelijk van verschillende parameters – o.a. de duur en de intensiteit van een contact – neemt men andere maatregelen.
Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen de hoog- en laag-risico contacten.

  • Kinderen en volwassenen die een hoog risico contact zijn van een COVID-19 patiënt moeten 14 dagen in thuisisolatie. Gedurende die periode moeten ze aandachtig zijn voor ziektetekens en tweemaal per dag de temperatuur nemen. Bij ziektetekens moet men de huisarts telefonisch contacteren. Die zal afspreken waar een staalafname kan gebeuren.
  • Kinderen en volwassenen die een laag risico contact zijn van een COVID-19 patiënt mogen naar de opvang blijven komen. Verder vermijdt men extra sociale contacten of verplaatsingen. Bij ziektetekens moet men de huisarts telefonisch contacteren.
  • Voor de kinderen die niet gecontacteerd worden, is er geen enkele reden om thuis te blijven.

ꓦ  Uw kind kwam op een andere wijze in contact met een Corona-besmet persoon

Volg steeds het advies op van de (huis)arts of contact tracers, in geval uw kind in contact is geweest met een persoon besmet met het Coronavirus.

ꓦ  Uw kind werd zelf positief getest op het Coronavirus

Volg steeds het advies op van de (huis)arts en contacttracers. De kinderopvang wordt van de besmetting op de hoogte gebracht, zodat de nodige maatregelen getroffen kunnen worden naar andere kinderen en medewerkers in de opvang.

U vindt in Bijlage nogmaals onze afspraken i.k.v. de Coronacrisis terug, aangevuld met bovenstaande.

Vriendelijke groet, Kindercentrum vzw


Fiscale attesten voor opvangkosten aanslagjaar 2020 - inkomsten 2019

 
 
De fiscale attesten 2019 werden in de week van 20 april 2020 opgemaakt en verstuurd.
Bent u ingeschreven op onze E-factuur, dan ontving u deze attesten via e-email.
Bent u niet ingeschreven op onze E-factuur, dan werden de attesten per post verstuurd.
Onze attesten werden opgemaakt per kind en per kinderopvanglocatie.
 
Alvast bedankt om wijzigingen in adresgegevens door te geven via info@kindercentrum.be

Al onze kinderopvanglocaties zullen gesloten zijn op volgende data:

  • 1 juni 2020
  • van 20 juli tot 7 augustus 2020
  • 11 november 2020
  • van 24 tot 31 december 2020

Voor de GROEPSOPVANG (< 3 jaar), klik hier

Voor de BKO (> 2,5 jaar), klik hier

Voor de VAKANTIEWERKING (> 2,5 jaar), klik hier


 

Kindercentrum nieuws

 

Voor uw BABY in de groeps- of gezinsopvang

Voor meer informatie over onze kinderopvanglocaties GROEPSOPVANGklik hier

Voor meer informatie over onze kinderopvanglocaties GEZINSOPVANGklik hier

Vraag hier een plaats aan!


Voor uw PEUTER, KLEUTER of LAGERE SCHOOLKIND?

voor en na school
op schoolvrije dagen
tijdens de vakanties

kunt u terecht in de opvang, verbonden aan de school van uw kind, georganiseerd door Kindercentrum Waregem vzw, in samenwerking met het Stadsbestuur Waregem en de inrichtende machten van de Waregemse scholen.

Benieuwd naar meer? 
Neem een kijkje op onze webpagina of volg ons op facebook!


WIJ WERVEN AAN!

Voor meer informatie, klik hier


Volg ons op facebook!

https://www.facebook.com/kindercentrumvzw


Privacyverklaring Kindercentrum

Kindercentrum Waregem vzw hecht veel belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van alle ouders, kinderen en medewerkers van wie wij gegevens verzamelen. Wij verwerken en beveiligen deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. We stellen alles in het werk om de aan ons verstrekte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang. Hiertoe kan u onze privacyverklaring terugvinden op de website.

Voor meer info klik hier